•  

   

  Mrs. Tyner's Class Schedule 

  2018 - 2019

   

   

  8:15 am-8:30 am       Morning Prep

  8:30 am-8:45 am       Hall Duty

  8:45 am-9:30 am       ELA 5th Grade Room 206

  9:30 am-10:30 am    ELA 4th Grade Room 205

  10:30 am-11:30 am    Language Arts Pull-Outs-Resource Room 307

  11:30 am-12:00 pm    Math/Coding 4th Grade Room 202

  12:00 pm-12:50 pm    Math/Coding 5th Grade Room 201

  12:55 pm-1:25 pm       Lunch

  1:30 pm-2:30 pm       Science/Social Studies - 5th Grade Room 204

  2:30 pm-3:30 pm       Science/Social Studies - 4th Grade Room 201

  3:30 pm-4:00 pm      Flag/Car/Bus Duty